0512 - 382 290Postbus 59, 9244 ZW Beetsterzwaagdirectie.kcdefinne@comprix.nl

Onderwijs op Kindcentrum de Finne

Op de Finne werken we vanuit de behoeftes van ieder kind. Dit houdt in dat van ieder kind de individuele ontwikkelingslijn van vier tot dertien jaar in kaart gebracht wordt en het onderwijsaanbod vervolgens aansluit bij die ontwikkelingslijn.

De Finne werkt met vier units. Ieder unitteam bestaat uit ongeveer 6 leerkrachten/onderwijsassistenten. In iedere unit werken drie heterogene (leeftijdsdoorbroken) basisgroepen naast elkaar en met elkaar. Iedere basisgroep bestaat uit twee leerjaren.

Ons onderwijsmodel is een manier om het onderwijs anders te organiseren vanuit onderwijskundige uitgangspunten, met als doel het onderwijs verder te verbeteren en leerlingen meer inzicht te geven in hoe ze leren, waaraan ze gaan werken en wat ze nog extra gaan oefenen. Leerlingen worden meer eigenaar van hun leerproces. De keuze voor deze richting is ontstaan vanuit de visie van de school, opgezet door team en ouders tijdens het fusietraject.

Unitonderwijs vraagt een andere manier van werken van de hele school. Het vraagt om: 

  • besturen en schoolleiders die anders nadenken over hun personeelsbeleid
  • leraren die meer coachend optreden en die daarvoor zijn/worden geschoold
  • ouders die erachter staan dat hun kinderen meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces en dat lessen op leeftijds- en groepsdoorbroken manier plaatsvinden
  • leerlingen die meer zelfstandig leren werken
  • aangepaste schoolgebouwen

Het is een misverstand om te denken dat unitonderwijs hetzelfde is als klassen bij elkaar voegen, zodat je met minder leraren af kan. Tevens is het een misverstand dat unitonderwijs bestaat uit één grote ruimte met daarin 80 tot 90 leerlingen. Unitonderwijs is een containerbegrip met veel uitingsvormen. Hieronder de transitie die de school doormaakt om de visie van ouders en team gestalte te geven.

VanNaar
Jaarklas (of combinatieklas) als basiseenheidDe unit als basiseenheid
Leraar is eigenaar van het leerprocesLeerling is (mede-)eigenaar van het leerproces
Mijn klasOnze kinderen
Stand alone leraarTeamspeler
Professioneel isolementProfessionele dialoog op de werkvloer
KlaslokaalFunctionele werkruimtes
Leeromgeving ingericht op klassikale kennisoverdrachtLeeromgeving ingericht op gedifferentieerd leren
KlassenplanningUnitplanning
VakkenroosterInstructierooster
Cognitieve vakkenBrede ontwikkeling inclusief 21e-eeuwse vaardigheden
ICT als middel om te oefenenICT als veelzijdige bron van leren
Het runnen van de organisatieOnderwijskundig en veranderkundig leiderschap
OuderparticipatieEducatief partnerschap
SchoolIntegraal Kindcentrum

Op de Finne werken we in vier units met daarbinnen een aantal heterogene basisgroepen. In de basisgroepen vinden voornamelijk de groepsactiviteiten plaats, zoals dagopening,  fruit eten, sociaal emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, lunch, muziek, gymnastiek, creativiteit, dagafsluiting. Vanuit de basisgroep werken de kinderen binnen de eigen unit aan leerdoelen die binnen heterogene instructiegroepen, op individueel leerlingniveau worden aangeboden. 

Ieder unitteam werkt gezamenlijk aan de ontwikkeling van alle kinderen in de unit, de leerkrachten delen dus hun expertise, kennen alle kinderen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen. Ze spreken alle leerlingen cyclisch door, waarbij per leerling bekeken wordt waar de komende periode aan gewerkt wordt en waar extra ondersteuningsbehoefte ligt.

Op basis van analyse van de IEP toetsen en leerlingkenmerken worden kinderen ingedeeld in instructieniveaus welke door de verschillende teamleden aangeboden worden. Hierbij zijn onze hybride (digitaal en op papier) methodes de leidraad. Hebben de kinderen geen instructie dan werken ze zelfstandig binnen de eigen afdeling aan de verwerkingsopdrachten die op hun taak staan. Kinderen leren hierbij een bewuste keuze te maken voor onder andere de indeling van hun werk en de beste werkplek voor zichzelf (klas, lesplein, stilteruimte of ....). We noemen deze periodes voor zelfstandig werken taakwerk.

De Finne werkt met meerdere meetmomenten in het schooljaar en met gevarieerde afnames afgestemd op het werkniveau van ieder kind. 

We volgen de ontwikkelingslijn van 3 tot 6 jarigen met het Digikeuzebord. Vanaf zevenjarige leeftijd werken we, naast de methodische toetsen, met het IEP-leerlingvolgsysteem wat uitgaat van hoofd, hart en handen. De rapportage naar ouders sluit hier bij aan. We bieden een gesprekscyclus op maat, dus zoveel mogelijk aansluitend bij de behoeftes van ieder kind, verzorgers en leerkracht. Dit betekent dat we gedurende het hele jaar meerdere keren met ouders en kind overleggen over de voortgang.

Vanuit het overleg, observaties en het leerlingvolgsysteem wordt er binnen de eigen basisgroep, maar daarnaast ook groepsdoorbrekend onderwijs aangeboden. Kinderen sluiten per vakgebied aan bij het instructieniveau dat past bij de eigen ontwikkeling. Dit vindt voornamelijk plaats binnen de eigen afdeling in het schoolgebouw, maar kinderen kunnen ook unitoverstijgend werken op één of meerdere onderdelen.   

In unit 1 (leerjaar 1 en 2) werken de kinderen dagelijks groepsdoorbrekend in een tiental verschillende hoeken. In de hoeken worden vanuit een thema, door middel van betekenisvolle opdrachten, de verschillende doelen geoefend. Aan ditzelfde thema wordt ook op de peuterspeelzaal gewerkt. Naast  het werken in hoeken krijgen de kinderen in kleine groepjes spelenderwijs instructie over een ontwikkelingsdoel op individueel niveau.

Naast het basisprogramma bieden we extra instructie/lesstof/uitdaging/hulp door het eigen unitteam. Kinderen werken dus met een beperkt/vast aantal leerkrachten. Dit geldt voor alle kinderen, dus ook kinderen die deels een eigen programma draaien of meer uitdaging en/of verdieping nodig hebben. Op die manier bieden we ieder kind onderwijs op maat. 

Wanneer er extra expertise, begeleiding of onderzoek nodig is voor de ontwikkeling van een kind wordt de intern begeleider betrokken bij het unitteam. De intern begeleider draagt zorg voor de contacten met externe organisaties en de organisatie van onderzoek, plus vervolgplannen die daaruit voortkomen. De begeleiding van deze kinderen gebeurt door de eigen leerkrachten binnen de unit. Daarnaast controleert de intern begeleider of alle ontwikkelingsaspecten van ieder kind volgens afspraak worden bijgehouden.

Een kind is meer dan alleen rekenen en taal, dus ook aan sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak, creatief vermogen en sociale veiligheid besteden we aandacht in het leerlingvolgsysteem. De resultaten worden weergegeven in een individuele talentenkaart. De talentenkaart is een waardevol en informatief hulpmiddel om het gesprek met de leerling aan te gaan over zijn eigen ontwikkel- en leerproces. Deze wordt dus ook gebruikt binnen de gesprekkencyclus.

Kinderen houden ook zelf hun ontwikkeling bij in het eigen digitale portfolio. Door de keuze voor een digitaal systeem kunnen kinderen ook thuis aan hun ouders of andere familieleden laten zien waar ze mee bezig zijn en waar ze trots op zijn.

Zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid is belangrijk in onze school. Kinderen denken en praten mee over het reilen en zeilen in de school. Kinderen zijn mede verantwoordelijk voor de eigen klas/groep en de "huishoudelijke" taakjes die bij een school horen. Meepraten doen de kinderen via de klassenvergadering die maandelijks gehouden wordt.