0512 - 382 290Postbus 59, 9244 ZW Beetsterzwaagdirectie.kcdefinne@comprix.nl

Alle leerlingen op onze school verdienen zorg en aandacht. Passend onderwijs strekt zich dus ook uit tot de cognitief sterkere leerlingen. Om "hoog"begaafde kinderen goed in beeld te brengen werken we op de Finne met een Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid.

Het protocol is de werkwijze voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit leerjaar 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het is een online toolkit met instrumenten die ons op handelingsgerichte wijze helpen om begaafde leerlingen niet alleen te herkennen maar ook goed te begeleiden.

Indeling van het handelingsprotocol
Het protocol bestaat uit de modules quickscan, signalering, diagnose, leerlingbegeleiding en evaluatie. Elke module helpt ons een volgende fase in het proces van leerlingbegeleiding zo goed mogelijk vorm te geven. 

Begaafdheidscoördinator
Op de Finne is een geschoolde begaafdheidscoördinator aanwezig die één dag per week voor deze groep kinderen werkt. De coördinator brengt, samen met de basisleerkracht, de kinderen in kaart. De basisleerkracht begeleidt de leerkrachten bij de invoering en vervolgstappen die daaruit voortkomen. Na het proces van signalering en diagnostiek volgt een plan van aanpak voor de leerling. Dit plan van aanpak vindt binnen de unit plaats.

Plan van aanpak
Het plan van aanpak wordt door de basisleerkracht tijdens de voortgangsgesprekken gedeeld met kind en ouders. De begaafdheidscoördinator of andere leerkracht begeleidt/coacht het kind vanaf de middenbouw wekelijks of tweewekelijks buiten de groep. Alle verwerking gebeurt binnen de eigen weektaak in de eigen unit. 

Methodes en materialen
Onze methodes voor basisvakken zijn geselecteerd op mogelijkheden ten aanzien van gedifferentieerde niveaus binnen ieder leerjaar. Ook begaafdere kinderen krijgen binnen deze methodes een op hen afgestemd aanbod. In een enkel geval kiezen we er, in overleg met leerling en ouders, voor om bij één of enkele vakken een leerjaar hoger mee te draaien. 

Naast de methodes bieden we binnen de school extra materialen voor verbreding en verdieping. Dit zijn onder andere de leskisten van levelwerk, Acadin en de pittige Plus Torens.

Leerjaar overslaan
Een leerjaar overslaan is alleen bij hele hoge uitzondering mogelijk op onze school omdat wij de belasting daarvan op sociaal emotioneel gebied voor kinderen erg groot vinden. Wij kiezen bewust voor verbreding en verdieping binnen de lesstof van het betreffende leerjaar, eventueel voor een vakonderdeel een niveau hoger werken en de mogelijkheid om, vanaf leerjaar 5, een dag naar het Comprix College te gaan.

Het Comprix College: een academisch leerpunt voor cognitief talentvolle leerlingen.

Een aantal van onze leerlingen gaat ter aanvulling op bovenstaand pakket wekelijks een dag naar het Comprix Colllege in Oosterwolde. Hier krijgen ze de mogelijkheid om één dag per week in hun peergroep te werken aan specifieke individuele doelen.

Voor meer info over het Comprix College kunt u kijken op https://comprixcollege.nl