School

Onderwijs op Kindcentrum de Finne 

Op de Finne werken we vanuit de behoeftes van ieder kind. Dit houdt in dat van ieder kind de individuele ontwikkelingslijn van vier tot dertien jaar in kaart gebracht wordt en het onderwijsaanbod vervolgens aansluit bij die ontwikkelingslijn.

De Finne werkt vanaf augustus 2020 met een onder-, een midden- en een bovenbouwunit. Ieder unitteam bestaat uit ongeveer 6 leerkrachten/onderwijsassistenten. In iedere unit werken een aantal heterogene (leeftijdsdoorbroken) basisgroepen naast elkaar en met elkaar.

In de basisgroepen vinden voornamelijk de groepsactiviteiten plaats, zoals dagopening,  fruit eten, sociaal emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, lunch, muziek, gymnastiek, creativiteit, dagafsluiting. Vanuit de basisgroep werken de kinderen binnen de eigen unit aan leerdoelen die op individueel leerlingniveau worden aangeboden. Ieder unitteam werkt gezamenlijk aan de ontwikkeling van alle kinderen in de unit. Ze spreken alle leerlingen iedere maand door, waarbij per leerling bekeken wordt waar de komende periode aan gewerkt wordt en waar extra ondersteuningsbehoefte ligt. Op basis van analyses en leerlingkenmerken worden kinderen ingedeeld in instructieniveaus welke door de verschillende teamleden aangeboden worden. Hebben de kinderen geen instructie dan werken ze zelfstandig binnen de eigen afdeling aan de verwerkingsopdrachten die op hun taak staan. Kinderen leren hierbij een bewuste keuze te maken voor onder andere de indeling van hun werk en de beste werkplek voor zichzelf (klas, lesplein, stilteruimte of ....). We noemen deze periodes voor zelfstandig werken taakwerk.

De Finne werkt met meerdere meetmomenten in het schooljaar en met gevarieerde afnames afgestemd op het werkniveau van ieder kind. 

We volgen de ontwikkelingslijn van 3 tot 7 jarigen met het Digikeuzebord. Vanaf zevenjarige leeftijd werken we, naast de methodische toetsen, met het  IEP-leerlingvolgsysteem wat uitgaat van hoofd, hart en handen. De rapportage naar ouders sluit hier bij aan. We bieden een gesprekscyclus op maat, dus zoveel mogelijk aansluitend bij de behoeftes van ieder kind, verzorgers en leerkracht. Dit betekent dat we gedurende het hele jaar meerdere keren met ouders en kind overleggen over de voortgang.

Vanuit het overleg, observaties en het leerlingvolgsysteem wordt er binnen de eigen basisgroep, maar vooral ook groepsdoorbrekend onderwijs aangeboden. Kinderen sluiten per vakgebied aan bij het instructieniveau dat past bij de eigen ontwikkeling. Dit vindt voornamelijk plaats binnen de eigen afdeling in het schoolgebouw, maar kinderen kunnen ook unitoverstijgend werken op één of meerdere onderdelen.      

In de onderbouw werken de kinderen dagelijks groepsdoorbrekend in een tiental verschillende hoeken. In de hoeken worden vanuit een thema, door middel van betekenisvolle opdrachten, de verschillende doelen geoefend. Aan ditzelfde thema wordt ook op de peuterspeelzaal en in de instroomgroep gewerkt. Naast  het werken in hoeken krijgen de kinderen in kleine groepjes spelenderwijs instructie over een ontwikkelingsdoel op individueel niveau.

Naast het basisprogramma bieden we extra instructie/lesstof/uitdaging/hulp door het eigen unitteam. Kinderen werken dus met een beperkt/vast aantal leerkrachten. Dit geldt voor alle kinderen, dus ook kinderen die deels een eigen programma draaien of meer uitdaging en/of verdieping nodig hebben. Op die manier bieden we ieder kind onderwijs op maat. 

Wanneer er extra expertise, begeleiding of onderzoek nodig is voor de ontwikkeling van een kind wordt de intern begeleider betrokken bij het unitteam. De intern begeleider draagt zorg voor de contacten met externe organisaties en de organisatie van onderzoek, plus vervolgplannen die daaruit voortkomen. De begeleiding van deze kinderen gebeurt door de eigen leerkrachten binnen de unit. Daarnaast controleert de intern begeleider of alle ontwikkelingsaspecten van ieder kind volgens afspraak worden bijgehouden.

Een kind is meer dan alleen rekenen en taal, dus ook aan sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak, creatief vermogen en sociale veiligheid besteden we aandacht in het leerlingvolgsysteem. De resultaten worden weergegeven in een individuele talentenkaart. De talentenkaart is een waardevol en informatief hulpmiddel om het gesprek met de leerling aan te gaan over zijn eigen ontwikkel- en leerproces. Deze wordt dus ook gebruikt binnen de gesprekkencyclus.

Kinderen gaan vanaf dit schooljaar ook zelf hun ontwikkeling bijhouden in het eigen digitale portfolio. Door de keuze voor een digitaal systeem kunnen kinderen ook thuis aan hun ouders of andere familieleden laten zien waar ze mee bezig zijn en waar ze trots op zijn.

Zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid is belangrijk in onze school. Kinderen denken en praten mee over het reilen en zeilen in de school. Kinderen zijn mede verantwoordelijk voor de eigen klas/groep en de "huishoudelijke" taakjes die bij een school horen. Meepraten doen de kinderen via de klassenvergadering die maandelijks gehouden wordt. Items die vanuit de klassenvergadering belangrijk lijken voor de hele school worden ingebracht bij de leerlingenraad.