School

Onderwijs op Kindcentrum de Finne

Op de Finne werken we vanuit de behoeftes van ieder kind. Dit houdt in dat van ieder kind de individuele ontwikkelingslijn van vier tot dertien jaar in kaart gebracht wordt en het onderwijsaanbod vervolgens aansluit bij die ontwikkelingslijn.

De Finne werkt met een onder- en een bovenbouwteam. Beide teams spreken alle leerlingen iedere drie weken door, waarbij per leerling bekeken wordt waar de komende periode aan gewerkt wordt en waar extra ondersteuningsbehoefte ligt. 

Dit betekent dat de school niet werkt met twee meetmomenten in het schooljaar maar met gevarieerde afnames. We volgen de ontwikkelingslijn van 3 tot 8 jarigen met het Digikeuzebord. Vanaf zevenjarige leeftijd werken we, naast de methodische toetsen, met het  IEP-leerlingvolgsysteem wat uitgaat van hoofd, hart en handen. De rapportage naar ouders sluit hier bij aan. We bieden een gesprekscyclus op maat, dus aansluitend bij de behoeftes van ieder kind, verzorgers en leerkracht. Dit betekent dat we gedurende het hele jaar met ouders en kind overleggen over de voortgang.

Vanuit het overleg, observaties en het leerlingvolgsysteem wordt er binnen de eigen lokaalgroep, maar ook groepsdoorbrekend onderwijs aangeboden. Kinderen sluiten aan bij het instructieniveau dat past bij de eigen ontwikkeling. Dit kan in het eigen lokaal/groep of in een ander lokaal/groep plaatsvinden.         

In de onderbouw werken de kinderen dagelijks deels groepsdoorbrekend in acht verschillende hoeken waar met betekenisvolle opdrachten de verschillende doelen geoefend worden. In de bovenbouw werken we voornamelijk met hybride methoden die aansluiten bij de ontwikkelingsdoelen van ieder kind. 

Daarnaast bieden we extra ondersteuning op het lesplein. Dit geldt voor alle kinderen, dus kinderen die deels een eigen programma draaien of meer uitdaging en/of verdieping nodig hebben. Op die manier bieden we ieder kind onderwijs op maat.

Een kind is meer dan alleen rekenen en taal, dus ook aan sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak, creatief vermogen en sociale veiligheid besteden we aandacht in het leerlingvolgsysteem. De resultaten worden weergegeven in een individuele talentenkaart.

De talentenkaart is een waardevol en informatief hulpmiddel om het gesprek met de leerling aan te gaan over zijn eigen ontwikkel- en leerproces. Deze wordt dus ook gebruikt binnen de gesprekkencyclus.

Zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid is belangrijk in onze school. Kinderen denken en praten mee over het reilen en zeilen in de school. Kinderen zijn mede verantwoordelijk voor de eigen klas/groep en de "huishoudelijke" taakjes die bij een school horen. Meepraten doen de kinderen via de klassenvergadering die maandelijks gehouden wordt. Items die vanuit de klassenvergadering belangrijk lijken voor de hele school worden ingebracht bij de leerlingenraad.